Što je zadruga?
Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno drustvo kojim upravljaju njezini clanovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili koristenjem njezinih usluga, na temelju zajednistva i uzajamne pomoci ostvaruju, unapreduju i zasticuju svoje pojedinacne i zajednicke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana.Predmet poslovanja zadruge moze biti obavljanje svake djelatnosti koja nije zakonom zabranjena. Zadrugu moze osnovati najmanje sedam osnivaca, ako posebnim zakonom nije drugacije odredeno. Novi zadrugari imaju ista prava i obveze kao i osnivaci.
Što je zadrugar?

Zadrugar je fizicka ili pravna osoba koja u cijelosti ili djelomicno posluje putem zadruge, tj. ona osoba koja putem zadruge prodaje svoje proizvode, odnosno usluge, nabavlja proizvode ili koristi usluge potrebne za obavljanje svoje djelatnosti ili na drugi nacin neposredno sudjeluje u ostvarivanju ciljeva radi kojih je zadruga osnovana.

Zadrugar ulaze u zadrugu clanski ulog koji moze biti u novcu, stvarima i pravima izrazenim u kunskoj protuvrijednosti. Zadrugari unose jednake uloge. Medu zadrugarima mora postojati zajednicki interes i odredeni stupanj zajednistva u ostvarenju tog interesa putem zadruge. Svojstvo zadrugara stjece se osnivanjem zadruge ili pristupanjem zadruzi, ali ne samo na temelju unosa clanskog uloga vec, sukladno zadruznim nacelima, poslovanjem putem zadruge.

RAZLIKE I SLIČNOSTI IZMEĐU ZADRUGE, OBRTA, TRGOVAČKOG DRUŠTVA I UDRUGE

 

ZADRUGA

OBRT

TRGOVAČKO DRUŠTVO

UDRUGA

Reguliran zakonom

Zakon o zadrugama

Zakon o obrtu

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o udrugama

Pravni status

Pravna osoba, ima svoj OIB i MB

Nema status pravne osobe, nositelj obrta je fizicka osoba (a pravna osoba u iznimnim slucajevima), koristi se OIB obrtnika

Pravna osoba, ima svoj OIB i MB

Pravna osoba, ima svoj OIB i MB

Naziv / „Tvrtka“

Obvezno sadrži „zadruga“ u nazivu, te naznaku glavne djelatnosti koju zadruga obavlja

Obvezno sadrži ime i prezime obrtnika

Obvezno sadrzi naznaku kojom se poblize obiljezava vrsta drustva (npr. "d.o.o.", j.d.o.o. ili "d.d."), te naznaku predmeta poslovanja drustva

Nije propisano

Tip osnivača

Najmanje 7 poslovno sposobnih fizičkih ili pravnih osoba

Fizička osoba – nije društvo

Pravne i fizičke osobe – društvo kapitala

Najmanje 3 poslovno sposobne fizičke ili pravne osobe

Tip registarskog broja

MBS

MBO

MBS

Registarski broj u Registru udruga

Porezni broj

MB DZS-a

MBO

MB DZS-a

MB DZS-a

Upisuje se u...

Sudski registar trgovačkog suda

Obrtni registar

Sudski registar trgovačkog suda

Registar udruga

Mjesto registracije

Trgovački sud

Nadležni županijski ured, odnosno Ured grada Zagreba

Trgovački sud

Registar udruga pri nadležnom tijelu države uprave

Temeljni kapital

Zadrugari ulažu jednake članske uloge koji mogu biti u novcu, stvarima i pravima izraženim u kunskoj protuvrijednosti, a min.  1.000,00 kn po zadrugaru

Nema

10,00 kn za j.d.o.o.
20.000,00 kn minimalno za d.o.o.
200.000,00 kn minimalno za d.d.

Nema

Troškovi osnivanja ((bez clanskih uloga ili temeljnog kapitala))

ovisno o broju članova zadruge, cca 3.000,00 kn

cca 1.000,00 kn

cca 800,00 kn za j.d.o.o.
6.000,00 kn za d.o.o.

cca 200,00 kn

Vrijeme potrebno za osnivanje/otvaranje

cca 30 dana

cca 7 dana, a maksimalno 15 dana

cca 40 dana

cca 30 dana

Vrsta isprave

Rješenje trgovačkog suda

Obrtnica

Rješenje trgovačkog suda

Rješenje registra udruga o upisu

Djelatnosti

Sve dopuštene gospodarske djelatnosti, uz neke iznimke

Sve dopuštene djelatnosti uz posjedovanje obrtnice i/ili povlastice za povlaštene obrte

Sve dopuštene gospodarske djelatnosti

Sve dopuštene gospodarske djelatnosti

Odgovornost

Zadruga u pravnom prometu za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom. Zadruga ne odgovara za obveze svojih članova. Član zadruge ne odgovara za obveze zadruge.

Obrtnik odgovara cjelokupnom imovinom koja je potrebna za obavljanje obrta

Vlasnici d.o.o.-a odgovaraju do visine temeljnog kapitala, a d.d.-a do iznosa vrijednost vlastitih dionica

Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom, članovi udruge ne odgovaraju svojom imovinom

Temeljno tijelo upravljanja i odlučivanja

Skupština (demokratsko i neposredno upravljanje svih članova zadruge koji ravnopravno sudjeluju u donošenju odluka o poslovanju i raspodjeli dobiti)

Obrtnik(sam upravlja i donosi odluke o poslovanju)

Skupština (većinski vlasnici kapitala upravljaju i donose sve poslovne odluke)

Skupština (demokratsko i neposredno upravljanje svih članova udruge koji ravnopravno sudjeluju u donošenju svih poslovnih odluka)

Obvezna tijela

Skupština i upravitelj (NO za zadruge koje imaju više od 20 članova)

Nema

Skupština, uprava i NO prema potrebi (za d.o.o.)
Skupština, NO i uprava za d.d.

Skupština, predsjedništvo, ostala tijela prema statutu

Temeljni dokument kojim se rukovodi u poslovanju

Pravila zadruge

Nema (odluka vlasnika)

Izjava o osnivanju / Društveni ugovor (za d.o.o.), Statut (za d.d.)

Statut

Zaposleni

Nema ograničenja

Nema ograničenja

Nema ograničenja

Nema ograničenja

Sudjelovanje u radu članova obitelji (bez ugovora o radu)

Ne

Ne

Ne

Dobit

Dio dobiti se zadržava i ulaže u zadrugu. Zadruga ne postoji radi svoje koristi, glavni cilj joj je servisirati potrebe svojih članova i ostvariti što veću korist za njih

Dobit pripada obrtniku

Dobit se maksimalizira na razini sruštva i pripada većinskom vlasniku kapitala

Dobit ili gubitak prenosi se u naredno razdoblje.

Tip oporezivanja

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na dobit

Porez na dobit (ostvarenu od obavljanja gospodarske djelatnosti, izvan članarina i donacija)

Porezne stope

20% na poreznu osnovicu

Progresivna 15%, 25%, 40% (ovisno o visini dohotka)

20% na poreznu osnovicu

20% na poreznu osnovicu

Knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo prema Zakonu o računovodstvu

Jednostavno knjigovodstvo prema Zakonu o dohotku

Dvojno knjigovodstvo prema Zakonu o računovodstvu

Jednostavno knjigovodstvo (dvojno ako posluje komercijalno, te prodajom proizvoda i/ili usluga ostvaruje prihod)

Račun koji izdaje

R-1

R-2

R-1

R-1

PDV obveznik

Da, od trenutka početka poslovanja, na sve prihode osim članarina

Ne, samo u slučaju ako prijeđe godišnju razinu prometa od 230.000,00 kn

Da, od trenutka početka poslovanja

Da, od trenutka početka poslovanja, na sve prihode osim članarina i donacija

Plaćanje PDV-a

Izdavanjem računa

Naplatom računa

Izdavanjem računa

Izdavanjem računa

Obvezno članstvo

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska gospodarska komora

Mogućnost privremene obustave rada do 1 god.

Ne

Da

Ne

Ne

 
Copyright © 2001-2011 Zadružni savez Dalmacije. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje Novacom.